Skip to Content

ליטיגציה ובוררות


משרדנו מייצג ומנהל הליכים משפטיים בפני בתי המשפט ובהליכי בוררות בעניינים מסחריים ואזרחיים תוך שאיפה למימוש יעדי לקוחות המשרד. צוות המשרד מתמקד בהגדרת יעדי הלקוח ובהתאם לנסיבות פועל למניעת הליכים בבתי המשפט או במידת הצורך ליזום הליכים לצורך הגנה על אינטרסים של הלקוחות. בפרקטיקה, יותר ויותר עסקאות ופעולות משפטיות מובאות לפתחם של בתי המשפט וערכאות הבוררות לצורך הכרעה בהן. צוות המשרד בוחן את הסיכויים והסיכונים מצד הלקוח ובוחר עבורו את הדרך הטובה ביותר בהתאם לנסיבות המקרה. מטרת השרות היא לסייע ללקוח לממש את יעדיו העסקיים באמצעות ההליכים המשפטיים. מערכת בקרת נזקים מופעלת כחלק מהשרות השוטף והאפקטיביות של ההליך המשפטי לצורך השגת יעדי הלקוח נבחנת לכל אורך הדרך ובמידת הצורך נעשית הערכת מצב מחודשת ונקבעת דרך פעולה בתיאום עם הלקוח.

המשרד מייצג את לקוחותיו בתביעות כספיות, חוזיות ומסחריות. בנוסף, המשרד מנהל הליכים כנגד נושאי משרה, תביעות אישיות במקרה של ניגוד עניינים, תחרות בלתי הוגנת, סכסוכים בין בעלי מניות ובעלי שליטה בחברות, סכסוכים בין יצרן למפיץ או סוכן מסחרי, ייצוג בתביעות בענייני חברות, פירוקים והליכים מיוחדים, בענייני הצבעה ואישור עסקאות, זכויות מיעוט, תביעות ייצוגיות ונגזרות. המשרד מייצג את לקוחותיו גם בהליכים של התנגדות לצוואה ובתביעות בענייני ירושה.

למידע נוסף ניתן ליצור עמנו קשר.