Skip to Content

משרד האוצר הניח הצעת חוק, המבטלת את הפטור שניתן עד היום לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

משרד האוצר הניח הצעת חוק, המבטלת את הפטור שניתן עד היום לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (להלן:”תושב ישראל לראשונה”), מלדווח על הכנסותיהם מחוץ לישראל, וזאת במשך 10 שנים מיום קבלת המעמד.

תיקון זה נעשה לאור האיום של מדינות המערב להכניס את ישראל לרשימה השחורה של מדיניות מס, הכוללת מדינות המאפשרות בחקיקה פגיעה במדינות אחרות.

תחולת החוק כפי שמוצא כעת תהיה על מי שישנה מעמד החל מה-1.6.2025.

בנוסף קובע שרשויות המס יוכלו  גם לדרוש הגשת דוחות יל ידי חברות זרות שהינן נשלטות על ידי תושב ישראל לראשונה.

לכאורה התיקון מבהיר שמדובר רק על חובת דיווח והפטור ממס ימשיך להישמר ל10 השנים, אבל הנסיון מלמד שברגע שיש דיווח, עלול בסוף להגיע חיוב במס או לפחות דרישה.

לאור האמור מומלץ לכל מי ששקל לעשות עלייה, או שירד מהארץ ועברו 10 שנים והוא מעוניין לחזור, לעשות זאת עד 31.5.25. 

משרדנו מטפל בהשגת אישורים לתושבי ישראל לראשונה וכן בתכנוני מס ערב החזרה.

לפרטים מוזמנים לפנות לשותף המס במשרדנו, עו”ד, (רו”ח) יצחק פוגל yitzhak@hh-law.co.il