Skip to Content

הקצאת אשראי ובטוחות


עורכי הדין של משרדנו מייעצים ללקוחותיהם בהליכים של הסכמים לקבלת ו/או מתן אשראי בנקאי והסכמי הלוואה בכלל לרבות בקשר עם קבלת בטוחות להבטחת האשראים, כולל משכנתאות, שעבודים ומשכונים.