Skip to Content

ליטיגציה מסחרית


צוות משרדנו מייצג בסכסוכים מסחריים ובתביעות מסחריות בפני בית המשפט. מאחר וליטיגציה מסחרית מונעת משיקולים עסקיים בעיקרם, בתחילת הייצוג אנו דנים עם לקוחותינו על היעדים שהם מבקשים להשיג ומגדירים אותם יחד באופן בהיר ככל האפשר. ההליך של השגת יעדי הלקוח מנוטרת לכל אורך ההליך והלקוח מיודע בכל עת באשר להערכת הסיכויים להשגת המטרה כמו כן בדבר הסיכונים הכרוכים בהליך שלהם הוא חשוף.

למידע נוסף ניתן ליצור עמנו קשר.