Skip to Content

דיני הגבלים עסקיים


כאשר צוות משרדנו מייעץ בעניינים שוטפים של חברות כמו גם במקרים של עסקאות בודדות, הדבר נעשה תמיד תוך בדיקת ההיבטים של דיני ההגבלים העסקיים אשר מסדירים ומגבילים חלק מסוים מהפעילות העסקית. משרדנו מבהיר ללקוחותיו את המגבלות החלות מכוח דיני ההגבלים העסקיים ובמידת הצורך את האפשרויות לקבלת היתר או תחולת פטור.

למידע נוסף ניתן ליצור עמנו קשר.