Skip to Content

הסכם בעלי מניות


לפי הדין בישראל, המסמך העיקרי המסדיר את פעילות החברה הינו תקנון החברה. יחד עם זאת, כאשר יש צורך בהסדרים מיוחדים, אשר יכול שיחולו רק לגבי חלק מבעלי המניות, שיקבעו ויסדירו עניינים הנקבעים דרך כלל בתקנון, אז הפתרון ההולם הוא הסכם בעלי מניות. ייצגנו את לקוחות המשרד בשורה ארוכה של הסכמי בעלי מניות בתחומי העסקים השונים.

למידע נוסף, אנא צרו עמנו קשר.