Skip to Content

יעוץ לדירקטורים ונושאי משרה


משרדנו מייעץ דרך קבע לדירקטורים ונושאי משרה. נשוא הייעוץ נע החל מעניינים משפטיים כלליים ועד לחובות החלות על דירקטורים ונושאי משרה כלפי החברה, בעלי המניות בה, כלפי נושיה, כלפי הציבור ואף לפי רגולציה אשר עשויה לחול על הפעילות הספציפית. הייעוץ שלנו נעשה גם תוך התייחסות ספציפית לענפי משק בהם רגולציה מיוחדות כגון בתחומי הבנקאות והפארמה.

למידע נוסף אנא צרו עמנו קשר.